אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > ועדת העבודה והרווחה

נמצאו 716 מסמכים עבור 'ועדת העבודה והרווחה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ב"ל (תל אביב) 51219-12-18 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
13/09/2020
בסעיף קטן (ב)(2) בעבודה נדרשת; לענין סעיף קטן זה, "עבודה נדרשת" - עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בלוח ח'. (2) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות או להחליף את לוח ח'. (ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה נדרשת כאמור בחלק (ד) בלוח ח', והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן האמור, אף אם עבד תקופה שפחתה משישה חודשים ובלבד שלא פחתה מארבעה חודשים. " 9. סעיף 174 לחוק מפנה לסעיף 161 המגדיר מהי

ב"ל (תל אביב) 39719-08-18 - הרצל חגיגי נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
26/07/2020
צריך לעמוד מבוטח על מנת שיכנס להגדרה של "מובטל": " 163(א) רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה ייקרא להלן - עבודה מתאימה), ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור." 25. ההגדרה "מבוטח מיוחד" הוכנסה לחוק הביטוח הלאומי במסגרת תיקון מס' 114 תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436). תיקון

ת"א (תל אביב) 40037-05-14 - פלוני נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
26/07/2020
לפי סעיף 200(א) לא תפחת מ-3,700 שקלים חדשים. (ב) המלצות השרים כאמור בסעיף קטן (א) יוגשו לממשלה עד תום שנת 2019 והם יהיו רשאים, באישור הממשלה ובאישור ועדת העבודה והרווחה, להתקין תקנות לשם יישום הוראות סעיף קטן (א). הסעיף אינו קובע הגדלה בשיעור הקצבאות, אלא מנגנון לבחינת ההגדלה ותנאים שרק בהתקיימם, תתבצע ההגדלה. כך למשל, השרים לא יגישו המלצה אם לא יימצאו מקורות תקציביים. אפילו יגישו המלצה, הממשלה אינה חייבת לקבלה. מאחר שלא ניתן לקבוע כי הקצבה

ב"ל (תל אביב) 22808-12-19 - ס' מ' נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
19/07/2020
אישי ועזרה בבתים (דב"ע מא 0-150, המוסד - מאיר פרץ, פדע יג 189, עב"ל 31303-01-13 המוסד - אהוד פרקש שמשון, 30.11.14). ב"כ התובעת מפנה לפרוטוקול ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אשר עסק באישור נוסח התקנות לעניין הרציונל של תקנה 7 לתקנות. כמו-כן, ב"כ התובעת טען כי פרשנות הנתבע לגבי תקנה 7 לתקנות מפלה לרעה את התובעת כזכאית לגמלת סיעוד הנשואה לזכאי לשר"מ, לעומת זוגות של שני בני זוג זכאים לשר"מ או שני בני זוג זכאים לגמלת סיעוד. אין שוני רלוונטי

ת"א (חיפה) 19069-02-12 - סמיר ח'זנה נ' נוהאד ח'זנה

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
19/07/2020
ראמז את בקשה 64, בגדרה ביקש לקבוע כי הסכם הפשרה לא מומש, ועל כן יש לתת פסק דין בתביעה לגופה. הבקשה הועברה לתגובת שאר בעלי הדין. ביום 24/6/2019 אישרה ועדת המכרזים במשרד העבודה והרווחה את בקשת החברה לפיצול לשתי החברות שהוקמו לצורך יישום הסכם הפשרה. 16. בדיון מיום 13/11/2019 הודיע עו"ד פראג' כי הקמת החברות הסתיימה וגם פיצול הפעילות בוצע. עוד ציין כי התקבלו כל האישורים לפיצול הפעילות ממשרד העבודה והרווחה. עם זאת, הוסיף כי המכשול היחיד להשלמת הפיצול

ב"ל (חיפה) 20868-08-19 - אביטל מאיר נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
15/07/2020
התשי"ד - 1953 (להלן-החוק), קובע: "המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו מטעמי צדק, לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, כשתביעתו של האדם לגמלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה: (1) ... (2) פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 50 או 366; (3) ... (4) ... ". 24. תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975 (להלן- תקנות הענקה מטעמי צדק),קובעת כך: "בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד

ת"א (חיפה) 32839-07-18 - המוסד לביטוח לאומי נ' ק. שלייסנר עבודות (1986) בע"מ

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
08/07/2020
הדין או ביצוע הניכוי, ולפי איזה חיקוק מאלה המנויים בסעיף קטן (א) חלה חובת הפיצוי, ואם נוהל הליך משפטי, יציין את מספרו; השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע דרכים נוספות למסירת הדיווח ומסמכים או פרטים נוספים שיצורפו לדיווח, ולהאריך את התקופה למסירתו; (3) על אף האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות של תביעת המוסד לפי סעיף קטן (א) נגד המבטח או צד שלישי שהוא מבוטח שלו תחל ביום קבלת הדיווח או ביום שבו נודע למוסד על ההליכים בין הזכאי

ב"ל (ירושלים) 34731-10-19 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי ירושלים

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
02/07/2020
רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ ישראל או מאת גוף ציבורי אחר שאישר השר לפי כללים, מבחנים, תנאים וסייגים שנקבע ובאישור ועדת העבודה והרווחה, ובלבד שהתנדבות מחוץ לישראל תוכר רק בסוגי מקרים שאישר השר בצו; לענין זה, "הפנייה" - הפניה מוקדמת שנעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית ונקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, ובתנאים ובסייגים שנקבעו כאמור" (ההדגשות לא במקור - י.ש). ב. על חשיבות ה"הפנייה" נקבע גם בפסיקה: הגימלה

ב"ל (באר שבע) 22152-06-19 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
17/06/2020
"תאונה"- אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד; "אבדן כושר התפקוד"- לפי כללים ומבחנים שיקבע השר, באישור ועדת העבודה והרווחה,לכל המבוטחים או לסוגים מהם". 7. אין מחלוקת כי התובע נפגע בתאונה לאחר הגיעו לגיל הפרישה (שכן התובע הינו יליד 8.10.1949 והתאונה התרחשה ביום 22.9.2018). סעיף 150 לחוק קובע ברחל בתך הקטנה, כי מי שהגיע לגיל פרישה אינו "מבוטח" לצורך ביטוח תאונות ועל כן, הנתבע נהג כדין שעה שלא נעתר לתביעת

ב"ל (באר שבע) 21583-01-20 - דוד פיניאן נ' המוסד לביטוח לאומי

ועדת העבודה והרווחה = ועדת וגם העבודה וגם והרווחה
16/06/2020
12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956 כדלקמן: "התחשבות בנכות קודמת 121. על אף הוראות סעיף 120, רשאי השר לקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה, נסיבות שלפיהן תובא בחשבון לצורך הגדלת הנכות אף נכות קודמת כתוצאה מפגיעה בעבודה אשר בשלה שולמת או משתלמת גמלה לפי סימן ה', אם עקב האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו של נכה העבודה". "נסיבות לצירוף דרגת נכות 12. הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת